Höstutflykt till Persmåla

Många intresserade kom till Agne Johanssons gårdsplan när Naturskyddsföreningen i Nybro hade höstutflykt i Persmåla.
Det blev en lång promenad längs skogs- och byvägar, över stenmurar och betesmarker. Agne berättade om hur markerna hade ändrats under hans livstid. Åkrar har blivit skog, vilket stenmurar vittnade om. Agne visade också hur älgarna har skadat ung tallskog. I början av september var det gott om svamp efter regnet, men nu var det mest röda flugsvampar som hade klarat torkan.

Deltagarna fick också träffa Anders Erlandsson på hans gård Persmåla 430, som berättade om solcellerna som han hade monterat på sitt ladugårdstak. De ger gården ungefär lika mycket ström som årsbehovet. Han har också prövat att odla energigräset rörflen på en åker.

Information och aktiviteter hösten 2018

Vi fick en ovanligt torr sommar utan blåbär och lingon, men nu en fin svamphöst. En artikel i vår medlemstidskrift, Sveriges Natur, nummer 4 handlar om blåbären och hur granskogsbruket hotar dem. Nils Elgqvist i vår styrelse har hittat fler tjäderspelsplatser norr om Nybro. Blåbärsriset är mycket viktigt för tjädern menar Nils. På uppdrag från Naturskyddsföreningen centralt har vi i vår krets skrivit ett yttrande till Energimarknadsinspektionen om den planerade stora kraftledningen förbi Nybro. Med många argument förordade vi än en gång markkabel i stället för luftledning. Vi är ca 256 medlemmar i Nybro kommun! Hoppas Du vill fortsätta vara med!

Söndagen den 30 september kl. 15.00 samlas vi på Agne Johanssons gårdsplan, strax öster om fyrvägskorsningen i mitten av Persmåla. Vi går en runda i hagmarkerna, upplever höstnaturen, kanske hittar vi någon svamp. Tid och sträcka avpassas efter väderleken. Ta med fika! Ingen anmälan i förväg.

Lördagen den 20 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42, med många fåglar och skådare. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 18 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem.

Lördagen den 17 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen. Åter på eftermiddagen Ledare är även här Torgny Berntsson, se ovan. Anmälan senast den 15 november

Välkomna! Ta gärna med vänner och bekanta!

Naturskyddsföreningen på vårutflykter

Naturskyddsföreningen i Nybro har gjort ett studiebesök hos Björn Kindberg i Överstatorp, S:t Sigfrid. Efter att ha förvärvat mark utanför sin entreprenadrörelse började Kindberg för nio år sedan att gräva i den tidigare maden nära S:t Sigfridsån. Därmed skapades en ny sjö som han kallade Björnsjön. Där finns nu en ö, stockhus med grill, en utsiktskulle och promenadvänlig gräsmark runt hela sjön. Kindberg har ordnat belysning och har planterat 28 fruktträd av olika slag. Får ska beta under sommaren i ett inhägnat område. Kindberg beskrev livfullt hur allt detta har kommit till, medan han vandrade runt med naturskyddarna. Ornitologen Ulf Edberg berättade att det i sjön kan ses sångsvanar, fiskmåsar, skogssnäppor, knipor och gräsänder.

Efter rundvandringen bjöd Kindberg in till sitt museum. Där har han samlat ett stort antal traktorer av olika märken, från 1930-talet och framåt. Där fanns också grävmaskiner, jordbruksredskap och mopeder. Kindberg kunde berätta om deras historia och egenskaper. Han visade också glas från vårt område, tavlor och gamla porträtt. Ordföranden Agne Johansson överlämnade blommor och tackade Björn Kindberg för en minnesvärd kväll.

Tidigare i vår hade föreningen en trevlig och välbesökt grillafton vid Nybro OK:s stuga i Svatbäcksmåla. Christine Karlsson och Kjell Kullander ordnade med grillmat och ledde en diskussion om skogsbruk förr och nu och dess inverkan på landskapet. De båda ledarna berättade också tillsammans med Ulf Edberg om sin Skåneresa med fågelstudier. Det blev en fortsatt livlig diskussion om många miljöfrågor i den härliga kvällen medan trastarna konserterade och morkullan drog förbi.

Yttrande till Energimarknadsinspektionen

Yttrande till Energimarknadsinspektionen angående Svenska kraftnäts (SKV) ansökan om 420 kV luftledning Ekhyddan-Nybro-Hemsjö

Naturskyddsföreningen anser att kraftledningar måste byggas med marksnål teknik som innebär så små konflikter som möjligt med bebyggelse och natur- och kulturvärden. Det innebär i det här fallet markkabel. När SKV i ansökan talar om nackdelarna med markkabel, särskilt kostnaderna, stämmer deras påståenden dåligt överens med att de framhåller att den lika långa sydvästlänken ska byggas betydligt billigare, trots jordkabel. Ska man följa försiktighetsprincipen är det bäst för människor, djur och miljö med nedgrävd ledning. Både befintliga och planerade vattenskyddsområden berörs av den planerade ledningen. Här redovisar SKV inte hur man tänker upprätthålla skyddsföreskrifterna. Beskrivning av biotoper och Natura 2000-områden längs ledningen i Blekinge saknas. I SKV:s MKB framgår inte hur rödlistade och hotade arter ska skyddas. Detta förvånar inte, då den NVI (Naturvärdesinventering) som gjorts är undermålig.

Kretsloppsanpassningen minskar då stora skogsarealer tas ur aktivt bruk i en bred luftledningsgata. Markägare förlorar stora belopp utan rimlig ersättning när man bygger luftledningar. En markkabel klarar sig bättre mot stormar, kraftig nederbörd och sabotage. Riksdagen har lagt ansvaret för den fysiska planeringen på kommunerna. Dessas avståndstagande från ny luftledning måste därför tillmätas stor vikt. Sammantaget skulle den planerade luftledningen i hög grad inverka på natur och mänskligt liv längs den 20 mil långa sträckan.

Naturskyddsföreningen i Nybro

Resumé från årsmöte den 21 mars 2018 på Café Mosebacke

Mötet inleddes med att Johnny Häggqvist berättade om hur man överlever ute i naturen. Vatten, kolhydrater, eld och rätt klädsel var det som Häggqvist talade om att man behöver. Han visade också många exempel på den utrustning som man bör ha i nödlägen.

Efter en välsmakande förtäring leddes årsmötesförhandlingarna av Christine Karlsson.

Styrelsen omvaldes i sin helhet, med Agne Johansson som ordförande och P-O Wångmar som sekreterare och kassör samt som övriga ledamöter Christine Karlsson, vice ordförande, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander och Nils Elgqvist. Agne Johansson föredrog verksamhetsberättelsen som visade att föreningen har haft ett aktivt år. Han talade också om att han på Naturskyddsföreningens uppdrag samlar in information om verkningarna från de kommuner som berörs av den av Svenska Kraftnät föreslagna luftledningen.

Därefter berättade Nils Elgqvist och visade bilder under rubriken ”Nyfunna guldkorn i naturen”. Han visade fantastiska foton med björkar i snö, våtmarker i norra delen av kommunen, räv och rådjur och dessutom tips om fototeknik.

Till sist tackade Agne Johansson de medverkande med blommor.

Årsmöte 2018

 

ÅRSMÖTE onsdagen den 21 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro.

Program:

Johnny Häggqvist har vistats i många miljöer på jorden. Nu berättar han med många föremål ur sin ryggsäck, hur människor kan leva och överleva i naturen.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Nils Elgqvist kommer även visa bilder och berätta om ”Nya guldkorn i naturen”.

Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.

Aktiviteter våren 2018

Vi är 271 medlemmar i Nybro kommun. Lokalt har vi under förra året fått stort genomslag för vår inlaga om Storgatans trafikmiljö. Tack vare bl.a. Nils Elgqvist och Jörgen Karlsson i vår styrelse har den unika tjäderspelplatsen söder om Smedjevik skyddats genom ett 50-årigt naturvårdsavtal med den nye skogsägaren, vilket kommunen gjorde möjligt genom ett markbyte.

KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:

  • UGGLEKVÄLL torsdag den 5 april. Samling vid Mekonomen i Nybro kl. 19.30. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan. Ledare är Ulf Edberg telefon 15923.
  • FÅGELSKÅDNINGENS DAG söndag den 13 maj. Linneasjön, Maden och Joelskogen besöks. Samling vid parkeringen vid Simhallen kl. 09.00. Åter ca 11.00. Ledare Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

VÅRA EGNA UTFLYKTER:

  • Onsdagen 18 april samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander som ledare vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar angelägna miljöfrågor. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 18.00. Ta med fika.
  • Onsdagen 16 maj får vi vid Björnsjön i Överstatorp i S:t Sigfrid vara med om två aktiviteter. Först berättar Ulf Edberg om fågellivet i den uppgrävda sjön och sedan visar ägaren Björn Kindberg sitt museum som har en stor samling av bl.a. entreprenad- och jordbruksmaskiner samt mopeder. Samling vid Kulturhusets framsida i Nybro, för samåkning, kl. 18.00. Ta med fika.

Ta gärna med vänner och bekanta till våra utflykter!

 

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län angående tjädern i Nybro kommun.

Tjädern kan betraktas som en paraplyart, vilket innebär att dess bevarande anses garantera också andra arters fortlevnad. Anledningen till denna funktion är tjäderns behov av stora områden av relativt öppen mogen tallskog i en mosaik med myrstråk som överlappar habitat för ett antal signalarter.

Vuxna tuppar äldre än tre år försvarar revir i anslutning till lek i gammal skog med dominans av tall och är sina revir trogna hela livet. Storleken kan vara upp till 50 hektar. Där den yttersta spetsen av det kilformade reviret är själva spelplatsen.

Tjäderspel och lekplatser ligger ofta i traktens äldsta skogsmiljöer, dels i anslutning till myrflikar i gammal skog, gärna med hällar/upphöjningar, dels i långsamväxande tallskog. Tjäderns lekplatser och hemvisten utgörs av områden med en mosaik av habitat med naturliga stabila vegetationstyper. De bästa tjäderskogarna är typiskt äldre än 60 år med en stamtäthet runt 500 per hektar motsvarande 40 % krontäckning, vilket möjliggör utbredning av sammanhängande områden av blåbärsris. Dominerande trädslag är tall. Tjäder har tyvärr minskat med upp till 70 % i södra Sverige sedan 1970-talet.

 

Nybro kommun har haft flera fina spelplatser bland annat två stycken som har varit i anslutning till Grytsjöns naturreservat som idag är i stort sett utplånade på grund av alltför hårt ekonomianpassat skogsbruk utan den naturhänsyn som borde tas.

Söder om Smedjeviks naturreservat finns idag en unik naturtyp kvar som har de för tjädern viktiga beståndsdelar. Naturskyddsföreningen i Nybro har därför framfört att naturreservatet Smedjevik bör utökas eller nybildas ett naturreservat för detta unika område samt att ingen avverkning får ske på fastigheterna i området så att området kan återgå till sitt ursprungliga skicka innan kalavverkningarna skedde.

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län angående planerat bergtäkt i Örsjö

Föreningens representant besökte Kjell Lidberg på gården Ramsjö söndagen den 16 oktober 2017. Området som är tänkt för täkten är slutavverkat och nu bevuxen med skog sedan några år. Ett dike och ett odlingsröse finns utanför området. Sannolikt kommer inte grundvattnet påverkas. Vegetationen kommer att tas bort och placeras lämpligen som en skyddsvall mot intilliggande väg, vilken bör återställas då täkten avslutas. Naturskyddsföreningen fann inte något som skulle avstyrka täktverksamheten. Området är väl valt och ingreppen i naturen blir sannolikt ringa.

Aktiviteter hösten 2017

Lördagen den 21 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 19 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem

Lördagen den 18 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen med bl.a. Sirkön och Bjurkärr. Åter eftermiddag. Ledare är även här Torgny Berntsson. Anmälan senast den 16 november.

Välkomna! Ta gärna med vänner och bekanta!