Årsmöte 2018

 

ÅRSMÖTE onsdagen den 21 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan, Nybro.

Program:

Johnny Häggqvist har vistats i många miljöer på jorden. Nu berättar han med många föremål ur sin ryggsäck, hur människor kan leva och överleva i naturen.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Nils Elgqvist kommer även visa bilder och berätta om ”Nya guldkorn i naturen”.

Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.

Aktiviteter våren 2018

Vi är 271 medlemmar i Nybro kommun. Lokalt har vi under förra året fått stort genomslag för vår inlaga om Storgatans trafikmiljö. Tack vare bl.a. Nils Elgqvist och Jörgen Karlsson i vår styrelse har den unika tjäderspelplatsen söder om Smedjevik skyddats genom ett 50-årigt naturvårdsavtal med den nye skogsägaren, vilket kommunen gjorde möjligt genom ett markbyte.

KLASSISKA UTFLYKTER som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på:

  • UGGLEKVÄLL torsdag den 5 april. Samling vid Mekonomen i Nybro kl. 19.30. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan. Ledare är Ulf Edberg telefon 15923.
  • FÅGELSKÅDNINGENS DAG söndag den 13 maj. Linneasjön, Maden och Joelskogen besöks. Samling vid parkeringen vid Simhallen kl. 09.00. Åter ca 11.00. Ledare Ulf Edberg. Ingen föranmälan.

VÅRA EGNA UTFLYKTER:

  • Onsdagen 18 april samlas vi med Christine Karlsson och Kjell Kullander som ledare vid Nybro OK:s grillplats i Svartbäcksmåla. Vi upplever en kväll i naturen och diskuterar angelägna miljöfrågor. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 18.00. Ta med fika.
  • Onsdagen 16 maj får vi vid Björnsjön i Överstatorp i S:t Sigfrid vara med om två aktiviteter. Först berättar Ulf Edberg om fågellivet i den uppgrävda sjön och sedan visar ägaren Björn Kindberg sitt museum som har en stor samling av bl.a. entreprenad- och jordbruksmaskiner samt mopeder. Samling vid Kulturhusets framsida i Nybro, för samåkning, kl. 18.00. Ta med fika.

Ta gärna med vänner och bekanta till våra utflykter!

 

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län angående tjädern i Nybro kommun.

Tjädern kan betraktas som en paraplyart, vilket innebär att dess bevarande anses garantera också andra arters fortlevnad. Anledningen till denna funktion är tjäderns behov av stora områden av relativt öppen mogen tallskog i en mosaik med myrstråk som överlappar habitat för ett antal signalarter.

Vuxna tuppar äldre än tre år försvarar revir i anslutning till lek i gammal skog med dominans av tall och är sina revir trogna hela livet. Storleken kan vara upp till 50 hektar. Där den yttersta spetsen av det kilformade reviret är själva spelplatsen.

Tjäderspel och lekplatser ligger ofta i traktens äldsta skogsmiljöer, dels i anslutning till myrflikar i gammal skog, gärna med hällar/upphöjningar, dels i långsamväxande tallskog. Tjäderns lekplatser och hemvisten utgörs av områden med en mosaik av habitat med naturliga stabila vegetationstyper. De bästa tjäderskogarna är typiskt äldre än 60 år med en stamtäthet runt 500 per hektar motsvarande 40 % krontäckning, vilket möjliggör utbredning av sammanhängande områden av blåbärsris. Dominerande trädslag är tall. Tjäder har tyvärr minskat med upp till 70 % i södra Sverige sedan 1970-talet.

 

Nybro kommun har haft flera fina spelplatser bland annat två stycken som har varit i anslutning till Grytsjöns naturreservat som idag är i stort sett utplånade på grund av alltför hårt ekonomianpassat skogsbruk utan den naturhänsyn som borde tas.

Söder om Smedjeviks naturreservat finns idag en unik naturtyp kvar som har de för tjädern viktiga beståndsdelar. Naturskyddsföreningen i Nybro har därför framfört att naturreservatet Smedjevik bör utökas eller nybildas ett naturreservat för detta unika område samt att ingen avverkning får ske på fastigheterna i området så att området kan återgå till sitt ursprungliga skicka innan kalavverkningarna skedde.

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län angående planerat bergtäkt i Örsjö

Föreningens representant besökte Kjell Lidberg på gården Ramsjö söndagen den 16 oktober 2017. Området som är tänkt för täkten är slutavverkat och nu bevuxen med skog sedan några år. Ett dike och ett odlingsröse finns utanför området. Sannolikt kommer inte grundvattnet påverkas. Vegetationen kommer att tas bort och placeras lämpligen som en skyddsvall mot intilliggande väg, vilken bör återställas då täkten avslutas. Naturskyddsföreningen fann inte något som skulle avstyrka täktverksamheten. Området är väl valt och ingreppen i naturen blir sannolikt ringa.

Aktiviteter hösten 2017

Lördagen den 21 oktober kl. 06.00 kan vi följa med på Fågelklubbens klassiska exkursion till Ottenby för att se höststräcket i vecka 42. Ledare är Torgny Berntsson, 070-53 50 864. Anmälan senast den 19 oktober. Fågelklubben åker alltid från Preem

Lördagen den 18 november kl. 06.30 åker Fågelklubben till Åsnen med bl.a. Sirkön och Bjurkärr. Åter eftermiddag. Ledare är även här Torgny Berntsson. Anmälan senast den 16 november.

Välkomna! Ta gärna med vänner och bekanta!

Medlemsinformation

Vi är nu cirka 265 medlemmar i Nybro kommun. Hoppas du vill fortsätta vara med!

Styrelsen har skrivit till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och begärt åtgärder mot trafikförhållandena i Nybro centrum efter att biltrafiken återigen släpptes in. Många kör för fort och parkerar fel. Rund- och tomgångskörning ses ofta. Gående kan också råka illa ut då cykel- och gångtrafiken inte är åtskilda.

Vi fortsätter arbeta för att den unika tjäderspelsplatsen söder om Smedjevik ska utvidgas.

I somras hade Nils Elgqvist en uppskattad fotoutställning på biblioteket med temat Flyttning. Efter nyår ska Jörgen Karlsson visa fina naturbilder på samma plats.

Den 9 september deltog vi på Svartbäcksmåladagen med en tipsrunda.

Nytt extra erbjudande för Naturskyddsföreningens medlemmar!

Ruskemåla skola Intresse- och  bygdegårdsförening  inbjuder till att vara med på en vandring på Iåsen, där geolog Jan Mikaelsson berättar om landskapet kring Ruskemåla.
Vi samlas vid Ruskemåla skola söndagen den 23 april kl. 14.oo.
Vandringen är kostnadsfri, men ta med fika och egen stol.
Medarrangör är  Vuxenskolan.
Välkomna till en lärorik och trevlig söndagseftermiddag!
 

Resumé från årsmöte den 22 mars 2017 på Café Mosebacke

34 medlemmar närvarade vid mötet som inleddes med att Nils Elgqvist berättade och visade bilder om tjädern och skogsbruket. Han menade att tjädern är en gammelskogsart som också behöver mark med blåbär. Vildsvinen är ett hot mot tjäderns ägg och ungar. Elgqvist framhöll att Nybro kommun bör arbeta för att bevara den unika tjäderspelplatsen söder om Smedjevik.

Efter förtäring av räksmörgås med dryck och kaka inleddes mötesförhandlingarna.

Till mötesordförande valdes Evy Annér och till sekreterare Per-Olof Wångmar. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Agne Johansson. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Agne Johansson omvaldes som ordförande. Övriga omvalda styrelseledamöter: Kassör Per-Olof Wångmar, vice kassör Agne Johansson, samt Christine Karlsson, Kenneth Jonsson, Kjell Kullander  och Nils Elgqvist. Till styrelsesuppleanter omvaldes Elisabeth Lindblad, Alf Kjellgren, Jörgen Karlsson och Ingrid von Brandt.

Agne Johansson redogjorde för en skrivelse som föreningen har gett in till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden med rubriken: Vart tog den Gröna lungan vägen? Nämnden svarade att Gröna lungan ska finnas kvar enligt Översiktsplanen, men att bostadsbristen kan kräva att man bygger på centralortens naturmark.

Därefter informerades det om aktuella naturvårdsfrågor: Vitryggsexperten Kenneth Jonsson berättade att hackspetten i fjol hade ett bra år i Mellansverige där elva ungar kom på vingarna. Christine Karlsson talade om verksamheten i föreningen Natur-och kulturguider i Glasriket.

Därefter följde en diskussion om skogsfrågor som inleddes av två representanter för Södra skogsägarna (områdeschefen Håkan Benschjöld och Bo Nyman lokal förtroendeman och skogsägare). Med väl valda bilder beskrev de skogens betydelse för vårt välstånd och hur ett naturvårds anpassat skogsbruk kan se ut, med lokala exempel. Om det senare blev det en livlig debatt där flera deltagare talade för ett skogsbruk med mindre tonvikt på gran och mer av blandskog, gammelskog och biologisk mångfald. Agne Johansson avslutade debatten med att hoppas på en fortsatt dialog vid ett senare tillfälle.

Agne Johansson och Inga-Britt Wångmar tackade till sist Evy Annér och övriga medverkande med blommor.

 

 

Årsmöte 2017

Onsdagen den 22 mars kl. 18.30 i Café Mosebacke, Pingstkyrkan i Nybro.

Program:

  • Föreningen bjuder på räksmörgås, dricka och kaffe med kaka.
  • Nils Elgqvist berättar med bilder om Tjädern. Nybro har ett unikt tjäderspel.
  • Årsmötesförhandlingar: val av mötesfunktionärer, verksamhetsberättelse, revision, eventuell ansvarsfrihet, val av styrelse, revisorer och valberedning.
  • Avslutningsvis blir det diskussion om skogsfrågor. Håkan Benschjöld, områdeschef för Södra Skogsägarna, inleder med bilder och policydeklaration. Södras kontaktman i Nybro, Bo Nyman, medverkar också.

Välkomna!

Aktiviteter våren 2017

Vi är nu 289 medlemmar i Nybro kommun.

Klassiska utflykter som ordnas av Nybro-Emmaboda Fågelklubb och som vi är tacksamma att vi får vara med på.
a) Ugglekväll torsdagen den 30 mars. Samling vid Preem i Nybro kl. 20.00. Slut före kl. 24.00. Ingen föranmälan krävs. Ledare Ulf Edberg, tel. 15923.
b) Fågelskådningens dag söndagen den 14 maj. Det är 20:e gången nu och som vanligt besöks Linneasjön och Joelskogen. Samling vid simhallens parkering kl. 09.00. Åter ca 11.00. Ingen föranmälan krävs. Ledare Ulf Edberg.

Vår egen utflykt:
Utflykt till S:t Sigfrids källa torsdagen den 13 april. Samling för samåkning vid Kulturhuset (Folkets hus) kl. 18.00. Ta med fika. Ledare är Christine Karlsson och Kjell Kullander. De kommer att berätta om geologin och källan i historien.

 

Vi rekommenderar geologen Jan Mikaelssons geologiska vandring längs Storgatan. Den kallas ”Om Nybros graniter, porfyrer och sandstenar”. Kulturguide är Christine Karlsson avseende bebyggelsen. Vandringen hålls två söndagar den 7 maj kl. 11.00-12.30 och den 21 maj kl. 15.00-16.30. Samling sker på torget. Kostnaden är 100 kr per person.

Ta gärna med vänner och bekanta på våra utflykter.